Oheň, stanování a táboření v chráněných územích

Na internetu lze nalézt spoustu diskuzí, kde se řeší, jak je to se zákonem a stanováním, bivakováním, rozděláváním ohně a obecně pohybem v přírodě. Pokusil jsem se laicky vše sesumírovat do jednoho článku.

Oheň, stanování a táboření v chráněných územích

Táboření, stanování a bivakování

Když to vezmeme obecně, tak lze v ČR legálně stanovat pouze se souhlasem majitele pozemku. V případě, kdy je majitelem stát nebo obec, je to složitější, obce stanování někdy omezují vyhláškou, což je už ale na vás, abyste si sami pozjišťovali. Podle zákona č. 289/1995 Sb. §20 odst. 1. k), se také zakazuje tábořit v lesích mimo vyhrazená místa.

V národních parcích, chráněných krajinných oblastech a národních přírodních rezervacích je táboření oficiálně zakázáno. Před pár lety se ale Martin Hyťha z Nesehnutí pustil do sporu s ČR ohledně bivakování v Chráněné krajinné oblasti. Na základě toho pak Ministerstvo životního prostředí ustanovilo (pozor, jedná jen o stanovisko a ne o závazný úřední výklad), co přesně ono táboření je (viz níže). Z toho vyplývá, že pokud jen bivakujete, nezanecháte po sobě žádný odpad a nerozděláte oheň, můžete v přírodě přespat. Jen pozor v národních parcích, ty mají svůj vlastní návštěvní řád, který často obecně nocování zakazuje.

Co je to vlastně táboření?

Stanovisko MZP: Tábořením ve smyslu § 16 odst. 1 písm. c), § 16 odst. 1 písm. b) a § 29 písm. j) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., se rozumí souhrn různých činností umožňujících vícedenní pobyt v přírodě spojený s přenocováním, a to obvykle ve stanech (stavění stanů, příprava stravy, hygiena, likvidace odpadků atd.).

Prakticky

Pokud se člověk někde zašije, neničí okolí, nenechává po sobě nepořádek, přijde večer a ráno se zase sbalí, není většinou problém najít místo k přespání i se stanem. V civilizaci se taky lze přímo místních, zda si můžete postavit stan někde na kraji jejich pozemku.

Rozdělávání ohně

Oheň (i kouření nebo používání různých vařičů) je podle zákona 289/1995 Sb. mimo vyhrazená místa zakázáno rozdělávat v lese a ve vzdálenosti do 50 m od jeho okraje. Zároveň je třeba dodržovat zákon 133/1985 Sb., který říká "Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví", takže když vás přistihnou u táboráku na přesušené louce, v pořádku to nebude. Stejně jako u táboření, může obec rozdělávání ohně omezit vyhláškou. Úplný zákaz rozdělávání ohně mimo vyhrazená místa pak platí v národních parcích, chráněných krajinných oblastech i národních přírodních rezervacích.

Pohyb v krajině a sběr plodů

V národní přírodní rezervaci a 1.zóně národního parku je pohyb povolen pouze po vyznačených stezkách. V přírodě obecně pak platí podle § 63 českého Zákona o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.), že "má každý právo na volný průchod přes pozemky ve vlastnictví či nájmu státu, obce nebo jiné právnické osoby, pokud tím nezpůsobí újmu na majetku či zdraví jiné osoby a nezasahuje-li do práv na ochranu osobnosti či sousedských práv."
Zároveň lze ale na některá místa, kde hrozí poškození přírody, omezit vstup dle § 64 zákona o ochraně přírody a krajiny. Takové místo ale vždy musí být označené na všech přístupových cestách. Také do lesa je možné dočasně omezit vstup (kvůli ochraně lesa, bezpečnosti apod.), do lesa mj. nesmíme vjíždět auty.

Podle § 19 Lesního zákona (289/1995 Sb.) má každý právo vstupovat do lesa a sbírat pro vlastní potřebu lesní plody (pořád ale v NPR a 1. zóně NPR platí, že nesmíme opustit vyznačenou cestu) a suchou na zemi ležící klest. Pozor ale, například medvědí česnek není lesní plod, ale rostlina, jejíž sběr je v národním parku, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervaci i přírodní rezervaci zakázán.

Psi ve volné přírodě

Pes se i v lese smí pohybovat bez vodítka, na dohled od majitele a na povel. Pouze některé národní parky mají v návštěvním řádu zakázáno volné pobíhání psů a musí tedy být na vodítku. Na internetu lze nalézt různé články a diskuze, kdy myslivec usmrtil volně pobíhajícího psa. Myslivecká stáž je opravdu oprávněna za určitých podmínek usmrcovat v honitbě psy (neplatí pro psy ovčáckých a loveckých plemen, psy slepecké, zdravotnické, záchranářské a služební), kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení pronásledují zvěř (podrobně zákon 449/2001 Sb. §14 e).

Rekapitulace

Je tedy zakázáno:

  • tábořit a dělat oheň v lese, NP, CHKO a NPR
  • pohybovat se mimo vyznačené cesty v NPR a 1. zóně NP
  • jezdit na kole mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená (vyznačené trasy) v NP, NPR a v lese
  • provozovat horolezectví v NP a NPR
Podobné články